تبلیغات
korean-love - عشقه ممنوعه******ep2********
تاریخ : دوشنبه 20 شهریور 1391 | 11:52 ق.ظ | نویسنده : Choon Hee

سلام دوستانه گلم من الان در مسافرت به سر میبرم!!!!ببخشید فقط دو قسمت از داسانامو تونستم تایپ کنم!!!!

داستاناتونو میخونم ولی متاسفانه نمیتونم نظر بدم!!!!برگشتم جبران میکنم حتما!!!!!!راستی نظرارو از طریق گوشی میتونم جواب بدما اما این گوشی لعنتی نظر نمیزاره!!!!!!!!!!!!!!

قسمت دوم

و آما ادامه داستان!!!آقا جونم براتون بگه با هزار دردسر بابابزرگ گرامیو راضی کردیم بزار من برم ، پوسیدم تو خونه ، مخم زیادی درس خونده نیاز به طبیعت داره و از اینجور چاخانا!!!کلا بابابزرگ عزیزم رو حرفم حرف نمیاره!!!

به سلام سویا خانم!!داشتم ناامید میشدم که بیای!!عدسا خوبن؟؟؟

مسخره کتک میخوای؟؟؟وای چونهی انگده خوشیحالم که نگو!!!چیزی که جا نذاشتی تو؟؟

بزار فکر بکنم....اومممم....آهان....

چی؟؟؟چیزی جا گذاشتی؟؟؟

نخودارو...

بمیری که آدم نمیشی!!!

خو اونجا نیاز به همبازی داری دیه!!!

دونگ یی-هی...شما دوتا نمیخواید دست از این مسخره بازیاتون بردارید؟؟؟

چونهی-میخوای مثل تو باشیم؟؟؟

سویا-مگه این چشه ؟؟؟

چونهی-چشم نیست گوشه!!!!

دونگ یی-مسخره آدم شو دیه!!!

چونهی-باور کن خیلی جا رفتم!!!پیش هر دکتری که بگی ولی فایده نداشته!!!

سویا-من یه دکتر خوب میشناسما!!!

چونهی-کیه؟؟؟

سویا-بابابزرگ من!!!

چونهی-نه دستشو از طرف من ببوس من کار دارم!!!

سویا-کجا حالا شوخی کردم!!!

چونهی-جرئت داری جدی بوگو...

سویا-میگم...

چونهی-پ بیخیال من خودتون برید خوش بگذره!!!

دونگ یی-راستی یه چیزیو فهمیدید؟؟؟

چونهی-ما کلا نفهمیم تو بگو شاید بفهمیم!!!

دونگ یی-وای خدا من اینو آخر نفله میکنما!!!

سویا-تو غلط میکنیا!!!

دونگ یی-بیخیال با این کل ننداز آخرش هنگ میکنی!!!مثله اینکه این اردوگاه که میخوان ببرنمونو اجاره دادن به دوتا دبیرستان!!!

سویا-غلط کردن!!!

دونگ یی-کردن نکردنشون به من ربط نداره فقط زودتر بریم تا هواپیما راه نیفتاده!!!!!!

بعله دیه چشتون بد نبینه آقا ما رسیدیم به کمپ که دیدیم اووووووف چخبره!!!پسر دختر فک و فراوون!!!

چونهی-بچه ها من میگم...

سویا-تو غلط کردی نمیخواد چیزی بگی!!!

چونهی-ممنون!!!

دونگ یی-خواهش!!!

سویا-یااااااا تو تو کدوم عالمی هستی؟؟؟

دونگ یی-همین دورو براست!!!

سویا-چی؟؟؟

چونهی-عالمه دیگه!!!

سویا-خو بنال کیو میگی!!!

دونگ یی-گمون کنم چشش گیر کرده!!!

سویا-احمق اون گلوئه که گیر میکنه!!!

چونهی-هی اون پسره رو!!!باحال نیست؟؟؟

میخواستین چی بشه؟؟؟چشمام شده بود چهارتا!!!کیم کیو جونگ با دوتا پسره دیه اونجا بودن!!!

سویا-یااااا تو غلط کردی!!!به پسر مردم چیکار داری؟؟؟

دونگ یی-چشمشو گرفته!!!

سویا-چه عجب درست ضرب المثلو گفتی!!!

دیه جاتون خالی هی خودمو ازش پنهون کردم!!!دونگ یی جان دوست عزیز و گرامیمون رفتن کلید اتاقو گرفتن ما اومدیم وارد اتاق شیم که یه صدایی شنیدیم!!!

کیو-هی تو لی سویا نیستی؟؟؟

چشمامو بسته بودمو به خودمو این بخت بعد لعنو نفرین میفرستادم!!!با یه لبخند گشاد برگشتم سمتشو گفتم:

سویا-ههههههه...کیم کیو جونگ!!!چه تصادفی؟؟؟

چونهی-میشناسیش؟؟؟

جونگی-سلام خانما!!!من پارک جونگمین هستم اینم دوسته خلم هیونگ جون!!!

کلا دونگ یی داشت پخش زمین میشد که من گفتم:

از آشناییتون خوشحالم!!!ببخشید ما باید بریم!!!اومدم وارد اتاق بشم که پای گرامیم گیر کرد به بلندی جلوی درو با کله رفتم تو در بسته!!!

چونهی-إوا لی سویا خوبی؟؟؟

سویا-آی ...آه...آپا....

چونهی-تو دوباره کور بازیت گل کرد؟؟؟ای بمیری من راهت شم!!!الهی رو تخت مردشور خونه ببینمت!!الهی به زمین گرم بخوری!!!الهی....

سویا-یااااا بس کن دیه....یدفعه بفرستم قبرستون!!!

کیو-هی دماغت....

سویا-هوم؟؟؟

کیو-دختره بیعرضه دماغت داره خون میاد!!!

سویا-بو؟؟؟؟

کیو جونگ اومد جلو یه چندتا دستمال از جیبش دراوردو گذاشت رو دماغم!!!

کیو-سرتو بگیر بالا بیا بریم تو!!!

آقا ما وارد اتاق شدیمو مجبورمون کردن دراز بکشیم روی تخت!!!

هیونگ-برو یکم یخ بیار !!!

دونگ یی-باشه الان میام!!!

بعله دیه بدبیاری پشت بدبیاری!!!دونگ یی جان با یخ وارد شدن پاشون لیز خورد با کله تشریف فرما شدن تو بغل هیونگ خان!!!!از اون ور اومد تعادلشو حفظ کنه دستشو گرفت به لبه تخت با دستش برید!!!!

دونگ یی-آییییییییییی.....

هیونگ که هل کرده بود سریع بلندش کرد و دستشو گرفت جلو ببینه چی شده حالا این خانمم ناز میکرد خوبه خوبه!!! خو مشنگ قیافت داره داد میزنه داری از درد هلاک میشی!!!دیه هیونگم وارد عمل خوشنت آمیز شدو دستشو گرفت کشید.....

هیونگ-بزار ببینمش دیه نمیخورمت که!!!

بعله دیه عزیزانم مارو دوتایی بردن درمانگاه!!!

دوباره چونهی رفت رو دور نفرین کردن:

الهی هناق یساعته بگیری!!!الهی امشبو نبینی که هرچی میکشیم از دست توئه!!!الهی....اوووم...اوممم!!!!

سویا-آخ دستت درد نکنه چقدر فک میزنی تو....

چونهی-اومممم...اومممم....اووووووووووم!!!!!

کیو-با جونگمین دستتو بردار دختر مردمو هلاک کردی!!!

چونهی-هاااااااااااااا....پوووووووووووف!!!!!هااااااااااا......پووووووف!!!تو قاتلی؟؟؟داشتم خفه میشدم روانی!!!

جونگی-خو دهنتو ببند چند دقیقه!!!

سویا-هر چیو از چونهی میگیری دهنشو نگیر....

چونهی-یااااااا.....

سویا-درد مگه دروغ میگم....

جونگی-پس اسمت چونهیه؟؟؟

چونهی-پ ن پ!!!سه ساعت داره میگه اسممو تو تازه دو هزاریه کجت افتاده؟؟؟؟

جونگی-زبونت چند سانته؟؟؟

سویا-متره نه سانت!!!آی سرم...

چونهی-دردو آی سرم خو انقدر فک نزن دیه!!!

سویا-تو به من چیکار داری؟؟؟

کیو-روز اولی نیگا چه از دماغمون دراوردن...مثل بچگیات دستوپا چلفتی ای!!!

جونگی-شما از بچگی همو میشناسیت؟؟؟

کیو-ای یجورایی!!!

چونهی-یه لحظه صبر کن ببینم...

جونگی-باز که نمیخوای نفریناتو حواله این دوستت کنی؟؟؟

چونهی-دونگ یی چرا ساکته؟؟؟

یدفعه همه برگشتیم سمت تختی که دونگی روش نشسته بود دیدیم به خانم دارن با هیونگ خان چه لاوی میترکونن!!!

جونگی-درد...مرض...نیشو ببند...ما اینجا داریم غرغرای این خانمو میشنویم شما دارید هرهر میخندید؟؟؟

چونهی-حیف که الان باید اینو جمع کنم وگرنه یه جوابه دندون شکن بهت میدادم!!!تو خجالت نمیکشی؟؟؟نه نمیکشی؟؟؟خیر سرت دستت داغون شده ولی مثله اینکه بیشتر مخت آسیب دیده!!!

دونگ یی-مخم؟؟؟

جونگی-نه گلوشه چونهی جان!!!

چونهی-جانو مرض!!!جانو هناقه دو ساعته!!!

جونگی-محبت بت نیومده ها!!!

چونهی-اگه تو قراره محبت کنی میخوام نکنی!!!!

دونگ یی-استاپ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

چونهی-چه عجب بالاخره باز کردی اون زبونو؟؟؟من یادمه بچه بودی خودم بت تخم کفتر دادم باز شه زبونت اما مثل اینکه فقط دربرابر جنس مذکر تاثیر داره!!!!

سویا-چونهی خفه شو با کمال ادب!!!!

چونهی-چسب!!!!

دونگ یی-این همه آدم چسبیدید به من؟؟؟

چونهی-میشه بگی کی دیگه تو این اتاقه که با یه پسر داره لاس میزنه؟؟؟

هیونگ-اهم....اهم....اهم...(سرفه)

جونگی-چیه؟؟؟

هیونگ-بابا من داشتم یکم میخندوندمش دردش یادش بره!!!

جونگی-ماهم عر عر!!!

هیونگ-بقیه رو نمیدونم ولی تورو مطمئنم!!!!

کیو-فکر کنم ما باید بریم چون اینجوری شماها ساکت نمیشید!!!!تو بیعرضه....

سویا-با منی؟؟؟؟

چونهی-پ ن پ با عممه!!!!!!!!!!!!!!!!!

کیو-بیشتر حواستو جمع کن چون من دیگه از این محبتا بهت نمیکنم!!!

و آما پایان قسمت دوم!!!!!!!!!!!!!!!!!!بچه ها نظر بدید دیه!!!!!!!!!!!!!!!!نیگا من چه به فکر شماهام!!!!!!!!!!!!!!!!

 
طبقه بندی: Forbidden love،

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

mouse code

كد ماوس